ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ถิรทัฬหกุล
นายกเทศมนตรี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/08/2015
ปรับปรุง 28/09/2022
สถิติผู้เข้าชม 1676975
Page Views 2612280
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

นายโกศล อุดมวงษ์
นักวิชาการศึกษา (หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

นางกาญจนา บุญสร้าง
ครู ค.ศ.2

นางเครือวัลย์ กัณหา
ครู ค.ศ.1

นางดวงฤทัย พอดี
ผู้ดูแลเด็ก

นางคำมะณี บริศรี
ผู้ดูแลเด็ก

นางกัญญาภัค นุ่มอ่อน
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวสุธาศินี ศรราษฎร์
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวรุ่งรัตน์สนี บรรยง
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวพัชรินทร์ โพธิรัตน์วัฒนกุล
ผู้ดูแลเด็ก

นางสุรางรัตน์ แนบกลาง
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวกานดา ทับอาษา
ผู้ดูแลเด็ก

นางเบญจะมา กุดนอก
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก

นายณัฐกร แก้วปัญญา
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก

นางสาวนริศรา แก้วบุตร
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก

นางปาริชาติ ย่อมไธสง
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก

นาย วุฒิชัย เข็มเลา
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก

นางลำพา โคกสีนอก
แม่ครัว

นางสาว พัชรินทร์ สมอเนตร
แม่ครัว

นายสุริยา มาตาเบ้า
ภารโรง

นายสมิง อาจจุฬา
ภารโรง

นางสาวบัวแก้ว ใหญ่ปราม
พนักงานจ้างเหมา
 

 

เทศบาลตำบลหนองสองห้อง   9 ม.16 ถนนสองห้อง - นาเชือก ตำบลหนองสองห้อง    
อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190  
เบอร์โทรศัพท์ 043 - 491106 เบอร์แฟกส์ 043 - 491602

https://www.facebook.com/tassabantambonnongsonghong/