นายจีรภัทร วรสิงห์
นายกเทศมนตรี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/08/2015
ปรับปรุง 10/01/2018
สถิติผู้เข้าชม 581931
Page Views 792325
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

นางกาญจนา บุญสร้าง
ครู ค.ศ.1 (รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ)

นางเครือวัลย์ กัณหา
ครูผู้ช่วย

นางสาวอภิญญา เผือกไธสง
ผู้ดูแลเด็ก

นางดวงฤทัย พอดี
ผู้ดูแลเด็ก

นางคำมะณี บริศรี
ผู้ดูแลเด็ก

นางกัญญาภัค นุ่มอ่อน
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวสุธาศินี ศรราษฎร์
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวรุ่งรัตน์สนี บรรยง
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวพัชรินทร์ โพธิรัตน์วัฒนกุล
ผู้ดูแลเด็ก

นางสุรางรัตน์ แนบกลาง
ผู้ดูแลเด็ก

นางเบญจะมา กุดนอก
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก

นางสุบิน ศรีบุญเรือง
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก

นางสาววราพร มาตย์เชียงไชย์
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก

นางสาวกานดา ทับอาษา
ธุรการศูนย์เด็ก ฯ

นางลำพา โคกสีนอก
แม่ครัว

นายสุริยา มาตาเบ้า
ภารโรง

นายสมิง อาจจุฬา
ภารโรง

นายณัฐกร แก้วปัญญา
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวชนัญญามาศ วัฒยุชูติกุล
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวธัญญลักษณ์ แสงลา
พนักงานจ้างเหมาบริการ