นายจีรภัทร วรสิงห์
นายกเทศมนตรี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/08/2015
ปรับปรุง 20/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 796051
Page Views 1073846
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางมณีรัตน์ สุดสะอาด
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

พ.จ.ท.ลือชา ลีลาศ
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวรุ่งรัตน์ สิทธิวงษา
นักวิชาการสุขาภิบาล

นายเพชร มาตย์นอก
ลูกจ้างประจำ

นางสาวเสาวรส พงษ์เจริญ
พนักงานจ้างเหมาบริการ รับผิดชอบงานให้ความรู้ กระตุ้น สร้างจิตสำนึกของประชาชน

นางสาวพัชรี โคกสีนอก
พนักงานจ้างเหมาบริการ รับผิดชอบงานรักษาความสะอาดอาคารสำนักงาน

นายบุญถิ่น สมอเมตร
จ้างเหมาบริการ คนงานประจำท้ายรถ 83-9422

นายศุภชัย พลไธสง
จ้างเหมาบริการ คนงานประจำท้ายรถ 83-9422

นายสมชาย มาตย์นอก
จ้างเหมาบริการ คนงานประจำท้ายรถ 83-9422

นายบุญ มาตย์นอก
จ้างเหมาบริการ คนงานประจำท้ายรถ 83-4716

นายบุญช่วย จำนงพันธ์
จ้างเหมาบริการ คนงานประจำท้ายรถ 83-4716

นายพงษ์ศักดิ์ มาตย์นอก
จ้างเหมาบริการ คนงานประจำท้ายรถ 83-4716

นายอุดม สองห้องนอก
จ้างเหมาบริการ คนงานรักษาความสะอาดตลาดสดเทศบาล

นายชาติชาย หงษ์งาม
จ้างเหมาบริการ คนงานรักษาความสะอาดถนน

นายสาลี้ มาตย์นอก
จ้างเหมาบริการ คนงานรักษาความสะอาดถนน

นายโสภณ เชื้อจารย์
จ้างเหมาบริการ รับผิดชอบงานทำความสะอาดถนน

นายพิษณุ กระดานราช
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวเนาวรัตน์ สุกง
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวเสาวนิตย์ ทุลันไธสง
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายต้องตา แสงสุข
พนักงานจ้างเหมาบริการ