ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ถิรทัฬหกุล
นายกเทศมนตรี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/08/2015
ปรับปรุง 28/09/2022
สถิติผู้เข้าชม 1677002
Page Views 2612313
 
หน้าที่และอำนาจ
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
๑.อำนาจหน้าที่ของเทศบาล  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่  ๑๒ พ.ศ. ๒๕๔๖
     ๑.๑ มีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล  ดังต่อไปนี้
           เทศบาลตำบล
    (๑)รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
            (๒)ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ
            (๓)รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ  รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
            (๔)ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
            (๕)ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
            (๖)ให้ราษฏรได้รับการศึกษาอบรม
            (๗)ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
            (๘)บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒธรรมอันดีของท้องถิ่น
            (๙)หน้าที่อื่นตามที่กฏหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล
          เทศบาลเมือง
         มีหน้าที่เช่นเดียวกันกับเทศบาลตำบลตามข้อ(๑) – (๙)และมีหน้าที่เพิ่มอีกดังนี้
           (๑๐)ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
           (๑๑)ให้มีโรงฆ่าสัตว์
          (๑๒)ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้
          (๑๓)ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ
          (๑๔)ให้มีและบำรุงส้วมสาธารณะ
          (๑๕)ให้มีและบำรุงการไฟฟ้า  หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
          (๑๖)ให้มีการดำเนินการโรงรับจำนำหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น
         เทศบาลนคร
       มีหน้าที่เช่นเดียวกันกับเทศบาลเมืองตามข้อ (๑)-(๑๖) และมีหน้าที่เพิ่มอีกดังนี้
        (๑๗)ให้มีและบำรุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก
        (๑๘)กิจการอื่นซึ่งจำเป็นเพื่อการสาธารณะสุข
       (๑๙)การควบคุมสุขลักษณะและอนามัยในร้านจำหน่ายอาหาร  โรงมหรสพและสถานบริการอื่น
       (๒๐)จัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและการปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม
       (๒๑)จัดให้มีและควบคุมตลาด  ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
       (๒๒)การวางผังเมืองและการควมคุมการก่อสร้าง
       (๒๓)การส่งเสริมกิจการท่องเที่ยว
๑.๒ มีหน้าที่อาจจัดทำกิจการใด ๆ ในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้
       เทศบาลตำบล
(๑)    ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
(๒)    ให้มีโรงฆ่าสัตว์
(๓)    ให้มีตลาด  ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
(๔)    ให้มีสุสานและฌาปนสถาน    
(๕)    บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฏร
(๖)    ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
(๗)    ให้มีและบำรุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
(๘)    ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ
(๙)    เทศพาณิชย์
       เทศบาลเมือง
(๑)    ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
(๒)    ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
(๓)    บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฏร
(๔)    ให้มีและบำรุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก
(๕)    ให้มีและบำรุงโรงพยาบาล
(๖)    ให้มีการสาธารณูปการ
(๗)    จัดทำกิจการซึ่งจำเป็นเพื่อการสาธารณสุข
(๘)    จัดตั้งและบำรุงโรงเรียนอาชีวศึกษา
(๙)    ให้มีและบำรุงสถานที่สำหรับการกีฬาและพลศึกษา
(๑๐)    ให้มีและบำรุงสวนสาธารณะ สวนสัตว์และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
(๑๑)    ปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม  และรักษาความสะอาดเรียบร้อยของท้องถิ่น
(๑๒)    เทศพาณิชย์
เทศบาลนคร
อาจจัดทำกิจการอื่นๆ เช่นเดียวกับเทศบาลเมืองตามข้อ  (๑) – (๑๒)
Adobe Acrobat Document อำนาจหน้าที่   ขนาดไฟล์ 2.35 MB
 

 

เทศบาลตำบลหนองสองห้อง   9 ม.16 ถนนสองห้อง - นาเชือก ตำบลหนองสองห้อง    
อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190  
เบอร์โทรศัพท์ 043 - 491106 เบอร์แฟกส์ 043 - 491602

https://www.facebook.com/tassabantambonnongsonghong/