นายจีรภัทร วรสิงห์
นายกเทศมนตรี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/08/2015
ปรับปรุง 17/11/2017
สถิติผู้เข้าชม 526506
Page Views 682513
 
กองคลัง

นางภิญญดา หัสโรค์
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางปิยนารถ ยุงกลาง
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวอมรรัตน์ แท่นทอง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางเสาวลักษณ์ พุ่มพวง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

นางสาวพรพิมล จั้นวันดี
นักวิชาการพัสดุ

นางอัญชลี เพลครบุรี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวสาวินี บำรุงเกาะ
พนักงานจ้างเหมาบริการงานบัญชี

นางรุ่งนภา ไชยสงคราม
พนักงานจ้างเหมาบริการงานพัสดุ

นายพยุง ไชยสงคราม
พนักงานจ้างเหมาบริการงานพนักงานขับรถ

นางบัววรรณ ทีหัวช้าง
พนักงานจ้างเหมาบริการงานจัดเก็บรายได้

นางสาวบัวแก้ว คำสุวรรณ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายอนันต์ จันจอม
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางวิมลลักษณ์ ชำกรม
พนักงานจ้างเหมาบริการงานการเงิน

นางสาวศิริพร พลเสนา
พนักงานจ้างเหมาบริการงานธุรการและจัดเก็บรายได้