นายจีรภัทร วรสิงห์
นายกเทศมนตรี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/08/2015
ปรับปรุง 20/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 796058
Page Views 1073853
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์
สร้างคน สร้างงาน สร้างเทศบาล ถามความต้องการของประชาชน

พันธกิจ

1.พัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
2.พัฒนาส่งเสริมให้ประชาชนมีงานทำและมีรายได้เพิ่มขึ้น
3.พัฒนาส่งเสริมการศึกษาให้เป็นเลิศ พร้อมทั้งสนับสนุนการจัดการศึกษา  การสาธารณะสุข  การกีฬา   ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและจารีตประเพณี
4.พัฒนาส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5.พัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในทางการเมืองและการพัฒนาท้องถิ่นทุกขั้นตอน
6.พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลและเกิดประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน