ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ถิรทัฬหกุล
นายกเทศมนตรี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/08/2015
ปรับปรุง 21/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 1507825
Page Views 2389304
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
เทศบัญญัติประจำปี 2565
ประกาศเทศบาลตำบลหนองสองห้องเรื่องการใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 JPEG Image ขนาดไฟล์ 91.02 KB 1850
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ส่วนที่ 3/3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.01 MB 1857
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ส่วนที่ 3/2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.13 MB 1850
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ส่วนที่ 3/1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.87 MB 1849
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ส่วนที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 435.48 KB 1848
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ส่วนที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.11 MB 1858

รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 วันที่ 29 พฤษภาคม 2563
รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 657.63 KB 3847

การกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
ดาวโหลด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 198.3 KB 3725

การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ การแบ่งส่วนราชการ และอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ของส่วนราชการของเทศบาล
ดาวโหลด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 247.84 KB 3717

เทศบัญญัติประจำปี 2563
เทศบัญญัติประจำปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 744.9 KB 4748

เทศบัญญัติประจำปี 2562
เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 177.15 KB 3699
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 178.88 KB 3691

เทศบัญญัติประจำปี 2561
เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 220.74 KB 3695
เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 99.1 KB 3729

แผนพัฒนาสามปี
เทศบัญญัติประจำปี ๒๕๕๘ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 300.82 KB 4104
แผนพัฒนาสามปี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.23 MB 4029

แผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกาศใช้แผนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 JPEG Image ขนาดไฟล์ 116.46 KB 3705
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) JPEG Image ขนาดไฟล์ 263.54 KB 3704
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.66 KB 14431
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 382.24 KB 3816

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564
ประกาศเทศบาลตำบลคลองห้องเรื่องใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นพ. ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.22 MB 1777
ประกาศเทศบาลตำบลคลองห้องเรื่องใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นพ. ศ. 2561-2565 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.31 MB 1782
ประกาศเทศบาลตำบลคลองห้องเรื่องใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นพ. ศ. 2561-2565 แก้ไขครั้งที่ 2/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.04 MB 1779
ประกาศเทศบาลตำบลคลองห้องเรื่องใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 แก้ไขครั้งที่ 1/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 767.11 KB 1779
ประกาศเทศบาลตำบลหนองสองห้องเรื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองสองห้อง JPEG Image ขนาดไฟล์ 447.95 KB 1802
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองสองห้อง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.35 MB 1801
โอนงบครั้งที่ 1/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.96 MB 1801
โอนงบครั้งที่ 2/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.29 MB 1797
โอนงบครั้งที่ 3/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 306.96 KB 1800
โอนงบครั้งที่ 4/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 799.91 KB 1795
โอนงบครั้งที่ 5/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.06 MB 1797
โอนงบครั้งที่ 6/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.03 MB 1798
โอนงบครั้งที่ 7/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.11 MB 1800
โอนงบครั้งที่ 8/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.32 MB 1798
โอนงบครั้งที่ 9/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.91 MB 1799
โอนงบครั้งที่ 10/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.56 MB 1800
โอนงบครั้งที่ 11/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.51 MB 1800
โอนงบครั้งที่ 12./2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.82 MB 1797
โอนงบครั้งที่ 13./2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.17 MB 1805
โอนงบครั้งที่ 14/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.34 MB 1799
โอนงบครั้งที่ 15/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.28 MB 1801
โอนงบครั้งที่ 16/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.05 MB 1803
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 173.73 KB 3718
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 940.59 KB 3729

แผนอัตรากำลัง
คำสั่งการจัดบุคลากรลงสู่ตำแหน่งตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.43 MB 3749
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล JPEG Image ขนาดไฟล์ 154.33 KB 3703
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2564 JPEG Image ขนาดไฟล์ 194.56 KB 3707
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2563 JPEG Image ขนาดไฟล์ 158.53 KB 3709
ประกาศอัตราร้อยละเพื่อเลื่อนเงินเดือน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 231.97 KB 3716
ประกาศกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 239.85 KB 3719
ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 427.08 KB 3721
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) JPEG Image ขนาดไฟล์ 140.04 KB 3721

คำสั่งเทศบาลตำบลหนองสองห้อง
เรื่องมอบหมายงานในหน้าที่และความรับผิดชอบการปฎิบัติ ให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าประจำ และพนักงานจ้างเหมาบริการกองช่าง 4843
เรื่องการมอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฎิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล 3954
เรื่องมอบหมายงานในหน้าที่และความรับผิดชอบการปฎิบัติ ให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าประจำ และพนักงานจ้างเหมาบริการกองช่าง 4317
เรื่องมอบหมายงานในหน้าที่และความรับผิดชอบเจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 4238
เรื่องมอบหมายงานในหน้าที่และความรับผิดชอบการปฎิบัติราชการให้พนักงานเทศบาล กองคลัง 2268
เรื่องมอบหมายงานในหน้าที่และความรับผิดชอบการปฎิบัติราชการให้พนักงานเทศบาล กองคลัง 4200
เรื่องมอบหมายงานในหน้าที่และความรับผิดชอบการปฎิบัติราชการให้พนักงานเทศบาลสังกัดเทศบาล 4154
เรื่องมอบหมายงานในหน้าที่และความรับผิดชอบการปฎิบัติราชการให้พนักงานเทศบาลสังกัดเทศบาล 4078

ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น-สูง) 1797
นักบริหารงานทั่วไป (ต้น-สูง) 1795
นักบริหารงานการคลัง (ต้น-สูง) 1798
นักบริหารงานช่าง (ต้น-สูง) 1792
นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 1797
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 1807
นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 1797
นักวิชาการพัสดุ (นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 1796
นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 1793
นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 1800
นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 1831
เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 1798
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 1794
เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 1797
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-อาวุโส) 1796

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565
ผ 2แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 264.5 KB 1800
ผ 1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.46 KB 1798
ส่วนที่1-3แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 138.42 KB 1797
สารบัญแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 55.16 KB 1795
ปกแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.52 KB 1796
ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 JPEG Image ขนาดไฟล์ 423.21 KB 1795

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565
ผ 2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 260.86 KB 1799
ผ 1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.47 KB 1801
ส่วนที่1-3แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 257.58 KB 1798
สารบัญแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 54.96 KB 1797
ปกแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.36 KB 1794
ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 JPEG Image ขนาดไฟล์ 427.25 KB 1799

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพิ่มเติม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 283.83 KB 1579
ส่วนที่ 1-2 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 733.14 KB 1797
คำนำ สารบัญ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 58.89 KB 1800
ปกแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 233.88 KB 1793
ประกาศแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 JPEG Image ขนาดไฟล์ 422.97 KB 1798

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
ส่วนที่ 4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 330.08 KB 1807
รายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 283.34 KB 1810
ส่วนที่ 1-3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 728.98 KB 1818
คำนำ สารบัญ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 115.57 KB 1796
ปกแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 403.47 KB 1801
ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) JPEG Image ขนาดไฟล์ 470.16 KB 1798

 

 

เทศบาลตำบลหนองสองห้อง   9 ม.16 ถนนสองห้อง - นาเชือก ตำบลหนองสองห้อง    
อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190  
เบอร์โทรศัพท์ 043 - 491106 เบอร์แฟกส์ 043 - 491602

https://www.facebook.com/tassabantambonnongsonghong/