ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ถิรทัฬหกุล
นายกเทศมนตรี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/08/2015
ปรับปรุง 28/09/2022
สถิติผู้เข้าชม 1676976
Page Views 2612281
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
เทศบัญญัติประจำปี 2565
ประกาศเทศบาลตำบลหนองสองห้องเรื่องการใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 JPEG Image ขนาดไฟล์ 91.02 KB 12050
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ส่วนที่ 3/3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.01 MB 12056
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ส่วนที่ 3/2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.13 MB 12144
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ส่วนที่ 3/1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.87 MB 12046
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ส่วนที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 435.48 KB 12041
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ส่วนที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.11 MB 12055

รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 วันที่ 29 พฤษภาคม 2563
รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 657.63 KB 14031

การกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
ดาวโหลด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 198.3 KB 13911

การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ การแบ่งส่วนราชการ และอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ของส่วนราชการของเทศบาล
ดาวโหลด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 247.84 KB 13905

เทศบัญญัติประจำปี 2563
เทศบัญญัติประจำปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 744.9 KB 15154

เทศบัญญัติประจำปี 2562
เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 177.15 KB 13881
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 178.88 KB 13876

เทศบัญญัติประจำปี 2561
เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 220.74 KB 13903
เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 99.1 KB 14434

แผนพัฒนาสามปี
เทศบัญญัติประจำปี ๒๕๕๘ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 300.82 KB 14574
แผนพัฒนาสามปี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.23 MB 14619

แผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกาศใช้แผนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 JPEG Image ขนาดไฟล์ 116.46 KB 13885
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) JPEG Image ขนาดไฟล์ 263.54 KB 13884
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.66 KB 24613
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 382.24 KB 14008

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564
ประกาศเทศบาลตำบลคลองห้องเรื่องใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นพ. ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.22 MB 11957
ประกาศเทศบาลตำบลคลองห้องเรื่องใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นพ. ศ. 2561-2565 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.31 MB 11962
ประกาศเทศบาลตำบลคลองห้องเรื่องใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นพ. ศ. 2561-2565 แก้ไขครั้งที่ 2/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.04 MB 11958
ประกาศเทศบาลตำบลคลองห้องเรื่องใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 แก้ไขครั้งที่ 1/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 767.11 KB 11960
ประกาศเทศบาลตำบลหนองสองห้องเรื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองสองห้อง JPEG Image ขนาดไฟล์ 447.95 KB 11985
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองสองห้อง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.35 MB 11986
โอนงบครั้งที่ 1/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.96 MB 11989
โอนงบครั้งที่ 2/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.29 MB 11987
โอนงบครั้งที่ 3/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 306.96 KB 11982
โอนงบครั้งที่ 4/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 799.91 KB 11977
โอนงบครั้งที่ 5/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.06 MB 11978
โอนงบครั้งที่ 6/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.03 MB 11981
โอนงบครั้งที่ 7/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.11 MB 11987
โอนงบครั้งที่ 8/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.32 MB 11980
โอนงบครั้งที่ 9/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.91 MB 11982
โอนงบครั้งที่ 10/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.56 MB 11985
โอนงบครั้งที่ 11/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.51 MB 11989
โอนงบครั้งที่ 12./2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.82 MB 11983
โอนงบครั้งที่ 13./2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.17 MB 11997
โอนงบครั้งที่ 14/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.34 MB 11989
โอนงบครั้งที่ 15/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.28 MB 11983
โอนงบครั้งที่ 16/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.05 MB 11983
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 173.73 KB 13901
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 940.59 KB 13927

แผนอัตรากำลัง
คำสั่งการจัดบุคลากรลงสู่ตำแหน่งตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.43 MB 13953
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล JPEG Image ขนาดไฟล์ 154.33 KB 13891
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2564 JPEG Image ขนาดไฟล์ 194.56 KB 13895
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2563 JPEG Image ขนาดไฟล์ 158.53 KB 13893
ประกาศอัตราร้อยละเพื่อเลื่อนเงินเดือน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 231.97 KB 13906
ประกาศกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 239.85 KB 13911
ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 427.08 KB 13917
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) JPEG Image ขนาดไฟล์ 140.04 KB 13911

คำสั่งเทศบาลตำบลหนองสองห้อง
เรื่องมอบหมายงานในหน้าที่และความรับผิดชอบการปฎิบัติ ให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าประจำ และพนักงานจ้างเหมาบริการกองช่าง 15015
เรื่องการมอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฎิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล 14128
เรื่องมอบหมายงานในหน้าที่และความรับผิดชอบการปฎิบัติ ให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าประจำ และพนักงานจ้างเหมาบริการกองช่าง 14489
เรื่องมอบหมายงานในหน้าที่และความรับผิดชอบเจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 14409
เรื่องมอบหมายงานในหน้าที่และความรับผิดชอบการปฎิบัติราชการให้พนักงานเทศบาล กองคลัง 12439
เรื่องมอบหมายงานในหน้าที่และความรับผิดชอบการปฎิบัติราชการให้พนักงานเทศบาล กองคลัง 14371
เรื่องมอบหมายงานในหน้าที่และความรับผิดชอบการปฎิบัติราชการให้พนักงานเทศบาลสังกัดเทศบาล 14329
เรื่องมอบหมายงานในหน้าที่และความรับผิดชอบการปฎิบัติราชการให้พนักงานเทศบาลสังกัดเทศบาล 14253

ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น-สูง) 11967
นักบริหารงานทั่วไป (ต้น-สูง) 11965
นักบริหารงานการคลัง (ต้น-สูง) 11967
นักบริหารงานช่าง (ต้น-สูง) 11962
นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 11967
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 11976
นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 11965
นักวิชาการพัสดุ (นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 11973
นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 11968
นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 11969
นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 12460
เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 11969
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 11964
เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 11969
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-อาวุโส) 11968

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565
ผ 2แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 264.5 KB 11987
ผ 1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.46 KB 11983
ส่วนที่1-3แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 138.42 KB 11987
สารบัญแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 55.16 KB 11986
ปกแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.52 KB 11983
ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 JPEG Image ขนาดไฟล์ 423.21 KB 12017

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565
ผ 2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 260.86 KB 11997
ผ 1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.47 KB 11996
ส่วนที่1-3แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 257.58 KB 12010
สารบัญแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 54.96 KB 11982
ปกแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.36 KB 11981
ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 JPEG Image ขนาดไฟล์ 427.25 KB 11982

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพิ่มเติม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 283.83 KB 11757
ส่วนที่ 1-2 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 733.14 KB 11981
คำนำ สารบัญ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 58.89 KB 11979
ปกแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 233.88 KB 11975
ประกาศแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 JPEG Image ขนาดไฟล์ 422.97 KB 11985

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
ส่วนที่ 4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 330.08 KB 11997
รายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 283.34 KB 11998
ส่วนที่ 1-3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 728.98 KB 12082
คำนำ สารบัญ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 115.57 KB 11983
ปกแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 403.47 KB 11986
ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) JPEG Image ขนาดไฟล์ 470.16 KB 11978

รายงานการประชุมสภาสมัยเทศบาลตำบลหนองสองห้อง สมัยสามัญ สมัยที่๑ ครั้งที่๑

 

 

เทศบาลตำบลหนองสองห้อง   9 ม.16 ถนนสองห้อง - นาเชือก ตำบลหนองสองห้อง    
อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190  
เบอร์โทรศัพท์ 043 - 491106 เบอร์แฟกส์ 043 - 491602

https://www.facebook.com/tassabantambonnongsonghong/