ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ถิรทัฬหกุล
นายกเทศมนตรี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/08/2015
ปรับปรุง 01/12/2021
สถิติผู้เข้าชม 1359577
Page Views 2184454
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
เทศบัญญัติประจำปี 2565
ประกาศเทศบาลตำบลหนองสองห้องเรื่องการใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 JPEG Image ขนาดไฟล์ 91.02 KB 25
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ส่วนที่ 3/3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.01 MB 33
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ส่วนที่ 3/2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.13 MB 30
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ส่วนที่ 3/1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.87 MB 30
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ส่วนที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 435.48 KB 33
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ส่วนที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.11 MB 34

รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 วันที่ 29 พฤษภาคม 2563
รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 657.63 KB 1916

การกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
ดาวโหลด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 198.3 KB 1915

การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ การแบ่งส่วนราชการ และอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ของส่วนราชการของเทศบาล
ดาวโหลด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 247.84 KB 1909

เทศบัญญัติประจำปี 2563
เทศบัญญัติประจำปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 744.9 KB 2786

เทศบัญญัติประจำปี 2562
เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 177.15 KB 1896
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 178.88 KB 1892

เทศบัญญัติประจำปี 2561
เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 220.74 KB 1893
เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 99.1 KB 1906

แผนพัฒนาสามปี
เทศบัญญัติประจำปี ๒๕๕๘ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 300.82 KB 2285
แผนพัฒนาสามปี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.23 MB 2221

แผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกาศใช้แผนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 JPEG Image ขนาดไฟล์ 116.46 KB 1896
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) JPEG Image ขนาดไฟล์ 263.54 KB 1901
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.66 KB 12624
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 382.24 KB 2004

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 173.73 KB 1905
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 940.59 KB 1916

แผนอัตรากำลัง
คำสั่งการจัดบุคลากรลงสู่ตำแหน่งตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.43 MB 1915
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล JPEG Image ขนาดไฟล์ 154.33 KB 1895
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2564 JPEG Image ขนาดไฟล์ 194.56 KB 1896
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2563 JPEG Image ขนาดไฟล์ 158.53 KB 1901
ประกาศอัตราร้อยละเพื่อเลื่อนเงินเดือน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 231.97 KB 1907
ประกาศกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 239.85 KB 1907
ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 427.08 KB 1910
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) JPEG Image ขนาดไฟล์ 140.04 KB 1905

คำสั่งเทศบาลตำบลหนองสองห้อง
เรื่องมอบหมายงานในหน้าที่และความรับผิดชอบการปฎิบัติ ให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าประจำ และพนักงานจ้างเหมาบริการกองช่าง 3039
เรื่องการมอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฎิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล 503
เรื่องมอบหมายงานในหน้าที่และความรับผิดชอบการปฎิบัติ ให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าประจำ และพนักงานจ้างเหมาบริการกองช่าง 2517
เรื่องมอบหมายงานในหน้าที่และความรับผิดชอบเจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2439
เรื่องมอบหมายงานในหน้าที่และความรับผิดชอบการปฎิบัติราชการให้พนักงานเทศบาล กองคลัง 463
เรื่องมอบหมายงานในหน้าที่และความรับผิดชอบการปฎิบัติราชการให้พนักงานเทศบาล กองคลัง 2401
เรื่องมอบหมายงานในหน้าที่และความรับผิดชอบการปฎิบัติราชการให้พนักงานเทศบาลสังกัดเทศบาล 2353
เรื่องมอบหมายงานในหน้าที่และความรับผิดชอบการปฎิบัติราชการให้พนักงานเทศบาลสังกัดเทศบาล 2279

ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น-สูง) 1
นักบริหารงานทั่วไป (ต้น-สูง) 1
นักบริหารงานการคลัง (ต้น-สูง) 1
นักบริหารงานช่าง (ต้น-สูง) 1
นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 1
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 1
นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 1
นักวิชาการพัสดุ (นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 1
นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 1
นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 1
นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 2
เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 2
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 2
เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 2
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-อาวุโส) 2

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

 

เทศบาลตำบลหนองสองห้อง   9 ม.16 ถนนสองห้อง - นาเชือก ตำบลหนองสองห้อง    
อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190  
เบอร์โทรศัพท์ 043 - 491106 เบอร์แฟกส์ 043 - 491602

https://www.facebook.com/tassabantambonnongsonghong/