นายจีรภัทร วรสิงห์
นายกเทศมนตรี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/08/2015
ปรับปรุง 20/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 796038
Page Views 1073833
 
สำนักปลัดเทศบาล

นางสาวณพัศษิตา มนต์กา
(หัวหน้าสำนักปลัด)

นายเกียรติพันธ์ หม่วยนอก
(หัวหน้าฝ่ายปกครอง)

นายวโรดม สำโรงพล
(หัวหน้าฝ่ายธุรการ)

จ่าเอกภาณุมาศ ศรีแก้วน้ำใส
(หัวหน้าฝ่ายป้องกัน และรักษาความสงบ)

น.ส.ไพรมณี แก้วสีขาว
(หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ)

นายธนกฤต ต่อชีวัลภ์
(นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ)

นางรัตนาภรณ์ นวลศรี
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ)

นางสุชาดา มาตย์นอก
(เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน)

นาวสาวฉัฐมณฑน์ เพ็ชรตะกั่ว
(นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ)

น.ส.รจนาพรรณ ศรีดามณี
จพง.ธุรการ (ลูกจ้างประจำ)

นางบุญเกิด โสภณพงษ์
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

นายโกศล อุดมวงษ์
(นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ)

นางสกุลรัตน์ ปัสสาวะโพธิ์
(เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน)

นายอรรถวัฒน์ อาจหาญ
นิติกร

น.ส.ธนวรรณ ดีปราศัย
(พนักงานจ้างเหมาบริการ)

นางสาวพรนัดดา บรรยงค์
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวกฤตภัทร ชีรัมย์
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายสิทธิชัย มิสา
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางศิริวรรณ สมอเนื้อ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวธาริณี สิ่วไธสง
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายอภิชิต จันภักดี
(พนักงานจ้างเหมาบริการ)

นางสาวชนกนันท์ งามสง่า
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายเรไร ศรีดามณี
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายสุรนิตย์ ดงเรืองศรี
พนักงานจ้างเหมาบริการ

น.ส.สิริพร ดีสุ่ย
(พนักงานจ้างเหมาบริการ)

น.ส.จุฑามาศ ศรีเตชะ
(พนักงานจ้างเหมาบริการ)