ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ถิรทัฬหกุล
นายกเทศมนตรี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/08/2015
ปรับปรุง 28/09/2022
สถิติผู้เข้าชม 1676974
Page Views 2612279
 
สำนักปลัดเทศบาล

นางสาวณพัศษิตา มนต์กา
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (ระดับต้น)

นายเกียรติพันธ์ หม่วยนอก
หัวหน้าฝ่ายปกครอง (ระดับต้น)

จ่าเอกภาณุมาศ ศรีแก้วน้ำใส
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ระดับต้น)

-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ (ระดับต้น)

-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (ระดับต้น)

-ว่าง-
นิติกรปฏิบัติการ

นายธนกฤต ต่อชีวัลภ์
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ

นางสาวฉัฐมณฑน์ วงศ์ทัศพล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวพัทธนันท์ เพียรธุพันธ์
นักวิชาการประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

นายโกศล อุดมวงษ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวโชติรส จอมปรางค์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสกุลรัตน์ ปัสสาวะโพธิ์
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน

พ.จ.ท. ลือชา ลีลาศ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวรจนาพรรณ ศรีดามณี
จพง.ธุรการ (ลูกจ้างประจำ)

นางสาวธาริณี สิ่วไธสง
(พนักงานจ้างเหมา)

นางสาวจุฑามาศ ศรีเตชะ
(พนักงานจ้างเหมา)

นางสาวสิริพร ดีสุ่ย
(พนักงานจ้างเหมา)

นางสาวธนวรรณ ดีปราศัย
(พนักงานจ้างเหมา)

นางสาวปรียาภัทร มาตย์นอก
(พนักงานจ้างเหมา)

นางสาวปริชาติ พลไธสง
(พนักงานจ้างเหมา)

นางสาวพัชรี โคกสีนอก
(พนักงานจ้างเหมา)

นายชลทิต พระกาย
(พนักงานจ้างเหมา)

นายปณัฐพงษ์ ลอยเวียงคำ
พนักงานจ้างเหมา

นางสาวเสาวรส พงษ์เจริญ
พนักงานจ้างเหมาบริการ (งานการเจ้าหน้าที่)
 

 

เทศบาลตำบลหนองสองห้อง   9 ม.16 ถนนสองห้อง - นาเชือก ตำบลหนองสองห้อง    
อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190  
เบอร์โทรศัพท์ 043 - 491106 เบอร์แฟกส์ 043 - 491602

https://www.facebook.com/tassabantambonnongsonghong/