ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ถิรทัฬหกุล
นายกเทศมนตรี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/08/2015
ปรับปรุง 01/12/2021
สถิติผู้เข้าชม 1359569
Page Views 2184441
 
สำนักปลัดเทศบาล

นางสาวณพัศษิตา มนต์กา
(หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล)

นายเกียรติพันธ์ หม่วยนอก
(หัวหน้าฝ่ายปกครอง)

จ่าเอกภาณุมาศ ศรีแก้วน้ำใส
(หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ)

นางสาวไพรมณี แก้วสีขาว
(หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ)

นายธนกฤต ต่อชีวัลภ์
(นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ)

นางสาวฉัฐมณฑน์ เพ็ชรตะกั่ว
(นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ)

นางสาวพัทธนันท์ เพียรธุพันธ์ุ
(นักวิชาการประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ)

นางบุญเกิด โสภณพงษ์
(นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ)

นายโกศล อุดมวงษ์
(นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ)

นางสาวโชติรส จอมปรางค์
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ)

นางสกุลรัตน์ ปัสสาวะโพธิ์
(เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน)

พ.จ.ท. ลือชา ลีลาศ
(เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน)

นางสาวรจนาพรรณ ศรีดามณี
จพง.ธุรการ (ลูกจ้างประจำ)

นางสาวพรนัดดา บรรยงค์
(พนักงานจ้างเหมา)

นางสาวธาริณี สิ่วไธสง
(พนักงานจ้างเหมา)

นางสาวจุฑามาศ ศรีเตชะ
(พนักงานจ้างเหมา)

นายเรไร ศรีดามณี
(พนักงานจ้างเหมา)

นางสาวสิริพร ดีสุ่ย
(พนักงานจ้างเหมา)

นางสาววิภา นาตาแสง
(พนักงานจ้างเหมา)

นางสาวธนวรรณ ดีปราศัย
(พนักงานจ้างเหมา)

นางสาวปรียาภัทร มาตย์นอก
(พนักงานจ้างเหมา)

นางสาวปริชาติ พลไธสง
(พนักงานจ้างเหมา)

นายกัมปนาท แคนชัย
(พนักงานจ้างเหมา)

นางสาวพัชรี โคกสีนอก
(พนักงานจ้างเหมา)

นายชลทิต พระกาย
(พนักงานจ้างเหมา)

นายปณัฐพงษ์ ลอยเวียงคำ
พนักงานจ้างเหมา

นายพงษ์พิพัฒน์ นารินทร์
พนักงานจ้างเหมา
 

 

เทศบาลตำบลหนองสองห้อง   9 ม.16 ถนนสองห้อง - นาเชือก ตำบลหนองสองห้อง    
อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190  
เบอร์โทรศัพท์ 043 - 491106 เบอร์แฟกส์ 043 - 491602

https://www.facebook.com/tassabantambonnongsonghong/