นายจีรภัทร วรสิงห์
นายกเทศมนตรี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/08/2015
ปรับปรุง 23/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 809505
Page Views 1091972
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๐ (ภาษีป้าย)
ภาษีป้าย
ภาษีป้าย (กำหนดระยะเวลาในการยื่นแบบชำระภาษี เดือนมกราคม – มีนาคมของทุกปี) หมายถึง ป้ายที่แสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้ หรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมาย ที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีใดๆ                                                                                                     
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย                                                                                           
1. เจ้าของป้าย                                                                                                     
2. ในกรณีที่มีผู้อื่นยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย หรือเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่อาจหาตัวเจ้าของป้ายนั้นได้ให้ถือว่าผู้ครอบครองป้ายนั้นเป็นผู้เสียภาษีป้าย ถ้าไม่อาจหาตัวผู้ครอบครองป้ายนั้นได้ให้ถือว่าเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่ดินป้ายนั้นติดตั้งหรือแสดงอยู่เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายตามลำดับ                      กำหนดระยะเวลายื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย                                                      
1.เจ้าของป้ายที่มีหน้าที่เสียภาษีป้ายต้องยื่นแบบแสดงภาษีป้าย (ภป.) ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี   
2.ในกรณีที่ติดตั้งหรือแสดงป้ายภายหลังเดือนมีนาคมหรือติดตั้งแสดงป้ายใหม่แทนป้ายเดิม หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขป้ายอันเป็นเหตุที่ต้องเสียภาษีป้ายเพิ่มขึ้น ให้เจ้าของป้ายยื่นแสดงรายการภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแต่วันติดตั้งหรือแสดงป้าย หรือนับแต่วันเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วแต่กรณี                            
หลักฐานที่ใช้ประกอบการเสียภาษีป้าย                                                                   

1.กรณีป้ายติดตั้งใหม่ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายที่ติดตั้งใหม่ ได้แก่                                                       
            1) บัตรประจำตัวประชาชน                                                                                    
            2) สำเนาทะเบียนบ้าน                                                                                         
            3) ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                      
            4) หนังสือรับรองหุ้นส่วนบริษัท                                                                                
            5) ใบอนุญาตติดตั้งป้ายหรือใบเสร็จรับเงินจากร้านทำป้าย                                               
2.กรณีป้ายรายเก่า ผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่เคยยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้ายไว้แล้ว ควรนำใบเสร็จรับเงินค่าภาษีป้ายครั้งก่อนมาแสดงด้วย                                                                                  
ขั้นตอนการชำระภาษี
                                                                                           
1. ผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภป.1) พร้อมด้วยหลักฐาน                    
2. พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการเป็น 2 กรณีดังนี้                                                                           
              1) กรณีที่ผู้เสียภาษีป้ายประสงค์จะชำระภาษีป้ายในวันยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้ายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและแสดงภาษีป้ายได้ทันทีให้แจ้งผู้เสียภาษีป้ายว่าจะต้องเสียภาษีเป็นจำนวนเท่าใด                       
              2) กรณีผู้เสียภาษีป้ายไม่พร้อมจะชำระภาษีในวันยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย พนักงานเจ้าหน้าที่จะมีหนังสือแจ้งการประเมิน (ภป.3) แจ้งจำนวนเงินภาษีที่ต้องชำระแก่ผู้เสียภาษี                          
3. ผู้เสียภาษีจะต้องมาชำระเงินค่าภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินมิฉะนั้นจะต้องเสียเงินเพิ่ม
          อัตราภาษีป้าย (ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร)
ลักษณะ บาท
 1) อักษรไทย
 2) อักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ/ภาพ/เครื่องหมายอื่น
 3) ป้ายดังต่อไปนี้
    ก. ไม่มีอักษรไทย
    ข. อักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้ หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ
 4) ป้ายที่แสดงแก้ไขพื้นที่ป้าย ข้อความ ภาพ หรือเครื่องหมายบางส่วนใน  ป้าย
  ได้เสียภาษีป้ายแล้วอันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีป้ายเพิ่มขึ้น ให้คิดอัตรา ตาม1) 2)
  หรือ 3) แล้วแต่กรณี และให้เสียเฉพาะเงินภาษีที่เพิ่มขึ้น
 5) ป้ายใดเสียต่ำกว่า 200 บาท ให้เสีย 200 บาท
 
3
20
40
 
 
กรณีติดตั้งปีแรก คิดภาษีเป็นรายงวด งวดละ 3 เดือน โดยเริ่มเสียตั้งแต่งวดที่ติดตั้ง จนถึงงวดสุดท้ายของปี                                                                                     -งวดที่ 1 มกราคม – มีนาคม = 100 %                                                                       
-งวดที่ 2 เมษายน – มิถุนายน =75 %                                                                       
-งวดที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน = 50 %                                                                     
-งวดที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม = 25 %                                                                         
เงินเพิ่ม   ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายจะต้องเสียภาษีเพิ่มในกรณีและอัตราดังต่อไปนี้                                                  
1.ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายในเวลาที่กำหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละสิบของค่าภาษีป้ายเว้นแต่กรณีเจ้าของป้ายได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่จะได้แจ้งให้ทราบถึงการละเว้นนั้น ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละห้าของภาษีป้าย                                                                                    
2. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายไม่ถูกต้อง ทำให้จำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีป้ายลดน้อยลงให้เสียเงินเพิ่มร้อยละสิบของค่าป้ายที่ประเมินเพิ่มเติม เว้นแต่กรณีที่เจ้าของป้ายได้มาขอแก้ไขแบบแสดงรายการภาษีป้ายให้ถูกต้องก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งการประเมิน                                                          
3.ไม่ชำระภาษีป้ายภายในเวลาที่กำหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยสองต่อเดือนของค่าภาษีป้าย เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่เดือน                                                                                                        
บทกำหนดโทษ                                                                                                 
1.ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ให้ถ้อยคำเท็จ ตอบคำถามด้วยถ้อยคำเท็จ หรือนำพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีป้าย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 5,000 บาท ถึง 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ                                                                          
2.ผู้ใดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงภาษีป้ายต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 5,000 - 50,000 บาท
3.ผู้ใดไม่แจ้งการรับโอนป้ายหรือไม่แสดงรายการเสียภาษีป้ายไว้ ณ ที่เปิดเผยในสถานที่ประกอบกิจการต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 1,000 บาท ถึง 10,000 บาท 4.ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งให้มาให้ถ้อยคำหรือส่งบัญชีหรือเอกสารเกี่ยวกับป้ายมาตรวจสอบภายในกำหนดเวลาอันสมควร ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 1,000 บาท ถึง 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ                        การอุทธรณ์การประเมิน  เมื่อผู้เสียภาษีได้รับแจ้งการประเมิน (ภป.3) แล้วเห็นว่าการประเมินนั้นไม่ถูกต้อง มีสิทธิอุทธรณ์การประเมินต่อผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้ได้รับมอบหมาย โดยยื่นอุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน  ผู้อุทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของผู้บริหารท้องถิ่นต่อศาลภายใน 30 วัน นับแต่วันรับแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์                                                                                                                  
การขอคืนเงินภาษีป้าย                                                                                         
ผู้เสียภาษีป้ายโดยไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีหรือเสียเกินกว่าที่ควรจะต้องเสีย ผู้นั้นมีสิทธิขอรับคืนเงินคืนได้โดยยื่นคำร้องขอคืนภายใน 1 ปี นับแต่วันที่เสียภาษีป้าย
โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 2560,09:26   อ่าน 159 ครั้ง