นายจีรภัทร วรสิงห์
นายกเทศมนตรี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/08/2015
ปรับปรุง 23/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 809475
Page Views 1091942
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๐ (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน)
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (กำหนดระยะเวลาในการยื่นแบบชำระภาษี เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ของทุกปี)          หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ กับที่ดินที่ใช้ประโยชน์ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง                                                                                                       
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                                                           
1. เจ้าของทรัพย์สิน                                                                                             
2. เจ้าของโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างและเจ้าของที่ดินเป็นคนละเจ้าของ เจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีสำหรับทรัพย์สินนั้นทั้งหมด                                                                 
ระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อเสียภาษี                                                     
เจ้าของทรัพย์สินต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภรด.2) ณ สำนักงานเทศบาลหนองสองห้อง ที่โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นตั้งอยู่ภายในเดือนกุมพาพันธ์ของทุกปี                     
หลักฐานที่ใช้ประกอบการเสียภาษี                                                              
1. กรณีเป็นการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินรายใหม่                                                                   
           1) สำเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีหน้าที่เสียภาษี                                         
           2) สำเนาโฉนดที่ดิน – สัญญาซื้อขายโรงเรือน                                                                 
           3) สัญญาเช่าโรงเรือน/สัญญาเช่าที่ดิน                                                                         
           4) ทะเบียนพาณิชย์ – ทะเบียนการค้า – ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม                                      
           5) ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร                                                                                  
           6) หนังสือรับรองห้องหุ้นส่วน/บริษัท – งบดุล                                                                 
           7) ใบอนุญาตตั้งหรือประกอบกิจการโรงงาน                                                                  
           8) ใบอนุญาตสะสมอาหารหรือใบอนุญาตประกอบกิจการ                                                    
           9) หลักฐานอื่นๆ ที่แสดงการเริ่มใช้ประโยชน์ของทรัพย์สิน                                                       
         10) แผนที่ตั้งของที่ดินและโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างที่เสียภาษี                                    
2. กรณีเป็นผู้เสียภาษีรายเก่าที่เคยเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินมาแล้ว                                                        
           1) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภรด.2) พร้อมด้วยหลักฐาน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองสองห้อง                                          
           2) พนักงานเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบแสดงรายการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                                                                        3) พนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินค่ารายปีและค่าภาษีที่ต้องเสีย                                                 
           4) พนักงานเก็บภาษีแจ้งการประเมิน (ภรด.8) ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีทราบว่าจะต้องเสียภาษีเป็นจำนวนเงินเท่าใด                                                                                                                 
           5) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเมื่อได้รับแจ้งการประเมินแล้วจะต้องนำเงินค่าภาษีไปชำระภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน มิฉะนั้นต้องเสียเงินเพิ่ม
ค่าภาษี                                                                                                          
1.ผู้รับประเมินชำระภาษีปีละครั้งตามค่ารายปี                                                         
2.อัตราร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี                                                                              
เงินเพิ่ม  ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน เมื่อได้รับแจ้งประเมินแล้ว จะต้องนำเงินค่าภาษีไปชำระภายใน 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน มิฉะนั้นจะต้องเสียภาษีเพิ่ม ดังนี้                                    
1.ถ้าชำระไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันพ้นกำหนดให้เพิ่มร้อยละ 2.5 ของค่าภาษีที่ค้าง                   
2.ถ้าเกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือน ให้เพิ่มร้อยละ 5 ของภาษีที่ค้าง                                           
3.ถ้าเกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน ให้เพิ่มร้อยละ 7.5 ของค่าภาษีที่ค้าง                                   
4.ถ้าเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน ให้เพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษีที่ค้าง                                    
การอุทธรณ์การประเมินภาษี  เมื่อผู้เสียภาษีได้รับแจ้งการประเมินแล้ว ไม่พอใจในการประเมินของพนักงานเจ้าหน้าที่โดยเห็นว่าค่าภาษีสูงเกินไป หรือประเมินไม่ถูกต้อง ก็มีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ตามแบบที่กำหนด (ภรด.9) ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน และเมื่อได้รับแจ้งผลการชี้ขาดแล้วยังไม่พอใจก็มีสิทธินำเรื่องร้องต่อศาลภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งความให้ทราบคำชี้ขาด ในกรณีผู้รับประเมินเป็นรัฐวิสาหกิจไม่พอใจคำชี้ขาด ให้รัฐวิสาหกิจนำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำชี้ขาด คณะรัฐมนตรีมีอำนาจให้ลดหย่อนค่ารายปีให้แก่รัฐวิสาหกิจนั้นได้ตามที่เห็นสมควร มติคณะรัฐมนตรีถือเป็นที่สุด
โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 2560,09:24   อ่าน 122 ครั้ง