ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ถิรทัฬหกุล
นายกเทศมนตรี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/08/2015
ปรับปรุง 25/06/2022
สถิติผู้เข้าชม 1554427
Page Views 2452898
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
เทศบัญญัติประจำปี 2565
ประกาศเทศบาลตำบลหนองสองห้องเรื่องการใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 JPEG Image ขนาดไฟล์ 91.02 KB 5596
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ส่วนที่ 3/3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.01 MB 5609
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ส่วนที่ 3/2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.13 MB 5648
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ส่วนที่ 3/1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.87 MB 5601
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ส่วนที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 435.48 KB 5598
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ส่วนที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.11 MB 5607

รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 วันที่ 29 พฤษภาคม 2563
รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 657.63 KB 7591

การกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
ดาวโหลด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 198.3 KB 7469

การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ การแบ่งส่วนราชการ และอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ของส่วนราชการของเทศบาล
ดาวโหลด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 247.84 KB 7462

เทศบัญญัติประจำปี 2563
เทศบัญญัติประจำปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 744.9 KB 8535

เทศบัญญัติประจำปี 2562
เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 177.15 KB 7443
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 178.88 KB 7435

เทศบัญญัติประจำปี 2561
เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 220.74 KB 7439
เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 99.1 KB 7486

แผนพัฒนาสามปี
เทศบัญญัติประจำปี ๒๕๕๘ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 300.82 KB 7849
แผนพัฒนาสามปี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.23 MB 8135

แผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกาศใช้แผนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 JPEG Image ขนาดไฟล์ 116.46 KB 7450
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) JPEG Image ขนาดไฟล์ 263.54 KB 7448
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.66 KB 18173
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 382.24 KB 7561

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564
ประกาศเทศบาลตำบลคลองห้องเรื่องใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นพ. ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.22 MB 5522
ประกาศเทศบาลตำบลคลองห้องเรื่องใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นพ. ศ. 2561-2565 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.31 MB 5525
ประกาศเทศบาลตำบลคลองห้องเรื่องใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นพ. ศ. 2561-2565 แก้ไขครั้งที่ 2/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.04 MB 5523
ประกาศเทศบาลตำบลคลองห้องเรื่องใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 แก้ไขครั้งที่ 1/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 767.11 KB 5523
ประกาศเทศบาลตำบลหนองสองห้องเรื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองสองห้อง JPEG Image ขนาดไฟล์ 447.95 KB 5547
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองสองห้อง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.35 MB 5546
โอนงบครั้งที่ 1/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.96 MB 5548
โอนงบครั้งที่ 2/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.29 MB 5544
โอนงบครั้งที่ 3/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 306.96 KB 5545
โอนงบครั้งที่ 4/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 799.91 KB 5540
โอนงบครั้งที่ 5/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.06 MB 5540
โอนงบครั้งที่ 6/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.03 MB 5543
โอนงบครั้งที่ 7/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.11 MB 5545
โอนงบครั้งที่ 8/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.32 MB 5541
โอนงบครั้งที่ 9/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.91 MB 5543
โอนงบครั้งที่ 10/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.56 MB 5545
โอนงบครั้งที่ 11/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.51 MB 5548
โอนงบครั้งที่ 12./2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.82 MB 5542
โอนงบครั้งที่ 13./2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.17 MB 5552
โอนงบครั้งที่ 14/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.34 MB 5544
โอนงบครั้งที่ 15/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.28 MB 5545
โอนงบครั้งที่ 16/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.05 MB 5547
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 173.73 KB 7460
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 940.59 KB 7470

แผนอัตรากำลัง
คำสั่งการจัดบุคลากรลงสู่ตำแหน่งตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.43 MB 7500
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล JPEG Image ขนาดไฟล์ 154.33 KB 7448
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2564 JPEG Image ขนาดไฟล์ 194.56 KB 7450
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2563 JPEG Image ขนาดไฟล์ 158.53 KB 7451
ประกาศอัตราร้อยละเพื่อเลื่อนเงินเดือน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 231.97 KB 7461
ประกาศกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 239.85 KB 7465
ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 427.08 KB 7465
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) JPEG Image ขนาดไฟล์ 140.04 KB 7467

คำสั่งเทศบาลตำบลหนองสองห้อง
เรื่องมอบหมายงานในหน้าที่และความรับผิดชอบการปฎิบัติ ให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าประจำ และพนักงานจ้างเหมาบริการกองช่าง 8584
เรื่องการมอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฎิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล 7698
เรื่องมอบหมายงานในหน้าที่และความรับผิดชอบการปฎิบัติ ให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าประจำ และพนักงานจ้างเหมาบริการกองช่าง 8059
เรื่องมอบหมายงานในหน้าที่และความรับผิดชอบเจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 7980
เรื่องมอบหมายงานในหน้าที่และความรับผิดชอบการปฎิบัติราชการให้พนักงานเทศบาล กองคลัง 6009
เรื่องมอบหมายงานในหน้าที่และความรับผิดชอบการปฎิบัติราชการให้พนักงานเทศบาล กองคลัง 7942
เรื่องมอบหมายงานในหน้าที่และความรับผิดชอบการปฎิบัติราชการให้พนักงานเทศบาลสังกัดเทศบาล 7900
เรื่องมอบหมายงานในหน้าที่และความรับผิดชอบการปฎิบัติราชการให้พนักงานเทศบาลสังกัดเทศบาล 7821

ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น-สูง) 5539
นักบริหารงานทั่วไป (ต้น-สูง) 5537
นักบริหารงานการคลัง (ต้น-สูง) 5539
นักบริหารงานช่าง (ต้น-สูง) 5533
นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 5539
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 5548
นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 5537
นักวิชาการพัสดุ (นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 5539
นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 5538
นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 5541
นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 6031
เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 5539
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 5534
เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 5541
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-อาวุโส) 5537

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565
ผ 2แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 264.5 KB 5546
ผ 1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.46 KB 5545
ส่วนที่1-3แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 138.42 KB 5544
สารบัญแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 55.16 KB 5543
ปกแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.52 KB 5542
ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 JPEG Image ขนาดไฟล์ 423.21 KB 5542

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565
ผ 2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 260.86 KB 5556
ผ 1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.47 KB 5549
ส่วนที่1-3แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 257.58 KB 5547
สารบัญแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 54.96 KB 5544
ปกแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.36 KB 5540
ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 JPEG Image ขนาดไฟล์ 427.25 KB 5544

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพิ่มเติม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 283.83 KB 5322
ส่วนที่ 1-2 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 733.14 KB 5543
คำนำ สารบัญ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 58.89 KB 5544
ปกแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 233.88 KB 5539
ประกาศแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 JPEG Image ขนาดไฟล์ 422.97 KB 5546

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
ส่วนที่ 4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 330.08 KB 5555
รายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 283.34 KB 5558
ส่วนที่ 1-3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 728.98 KB 5568
คำนำ สารบัญ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 115.57 KB 5542
ปกแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 403.47 KB 5547
ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) JPEG Image ขนาดไฟล์ 470.16 KB 5542

 

 

เทศบาลตำบลหนองสองห้อง   9 ม.16 ถนนสองห้อง - นาเชือก ตำบลหนองสองห้อง    
อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190  
เบอร์โทรศัพท์ 043 - 491106 เบอร์แฟกส์ 043 - 491602

https://www.facebook.com/tassabantambonnongsonghong/