ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ถิรทัฬหกุล
นายกเทศมนตรี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/08/2015
ปรับปรุง 25/06/2022
สถิติผู้เข้าชม 1554523
Page Views 2453001
 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

อาณาเขต
ทิศเหนือ  จากหลักเขตที่ ๑ ซึ่งตั้งอยู่ริมทางเกวียนสายไปบ้านโนนสว่าง ห่างจากศูนย์กลางถนน เจนจบทิศตามแนวทางเกวียน ๗๒๐  เมตร เส้นเขตเป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกถึงหลักเขตที่ ๒ ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนพัฒนาการสายไปบ้านหนองไผ่ล้อมฟากเหนือ ห่างจากศูนย์กลางถนนพัฒนาการสายไปบ้านหนองแวงยาวตามแนวถนน  ๒๒๐  เมตร ทิศตะวันออก จากหลักเขตที่ ๒ เป็นเส้นตรงไปทางทิศใต้ถึงหลักเขตที่ ๓ ซึ่งตั้งอยู่ริมทางเกวียนสายไปบ้านหนองบัวแดงตรงปากถนนประชาพัฒนา ๑๐ ฟาก
ทิศใต้  จากหลักเขตที่ ๕ เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ถึงหลักเขตที่ ๖ ซึ่งตั้งอยู่ตรงทำนบกั้นน้ำหนองสองห้องทิศตะวันออกจากหลักเขตที่ ๖ เลียบริมทำนบกั้นน้ำหนองสองห้องไปทางทิศตะวันตกจนสุดทำนบและต่อเป็นเส้นตรงไปทิศตะวันออกถึงหลักเขตที่  ๗  ซึ่งอยู่ห่างจากทำนบกั้นน้ำหนองสองห้องด้านทิศตะวันตก ๓๐๐ เมตร  
ทิศตะวันออก  จากหลักเขตที่ ๓ เลียบตามถนนประชาพัฒนา ๑๐ ฟากตะวันออกไปทางทิศใต้ถึงหลักเขต ที่ ๔  ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนพัฒนาสายไปบ้านทุ่งบ่อทิศเหนือจากหลักเขตที่ ๔ เป็นเส้นตรงไปทางทิศใต้ถึงหลักเขตที่ ๕  ริมถนนเจนจบทิศฟากใต้ตรงเชิงสะพานด้านตะวันออก
ทิศตะวันตก  จากหลักเขตที่ ๗ เป็นเส้นตรงไปทางทิศเหนือถึงหลักเขตที่ ๘ ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนพัฒนาสายไปบ้านเมย ห่างจากศูนย์กลางถนนทางไปวัดเกาะสะอาดตามแนวถนน  ๒๗๗  เมตร จากหลักเขตที่ ๘ เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงหลักเขตที่ ๙ ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนเจนจบทิศด้านทิศใต้ตรงปากทางแยกไปบ้านหนองสองห้องจากหลักเขตที่ ๙ ตามถนนสายไปบ้านโนนสว่างทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือบรรจบหลักเขตที่ ๑

จำนวนชุมชนทั้งหมดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ  ๗  ชุมชน  ประกอบด้วย
๑.  ชุมชนหนองสองห้องเหนือ 
๒.  ชุมชนหนองสองห้องใต้ 
๓.  ชุมชนหัวหนอง 
๔.  ชุมชนไทยสามัคคี 
๕.  ชุมชนไทยนิยม 
๖.  ชุมชนไทยเจริญ 
๗.  ชุมชนรัตนวารี

ภูมิประเทศ
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบอยู่สูงระดับน้ำทะเล  ๒๑๖-๓๓๐  เมตร มีลำคลอง, ห้วย, หนอง  ลักษณะภูมิอากาศ  ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม-เดือนเมษายน มักจะเกิดภัยแล้งเมื่อถึงฤดูร้อน ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-เดือนตุลาคม ฝนมักจะไม่ตกต้องตามฤดูกาลทำให้เกิดปัญหาในการทำเกษตรกรรม ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-เดือนกุมภาพันธ์

การคมนาคม
การเดินทางจากเขตเทศบาลตำบลหนองสองห้อง  ไปอำเภอที่ใกล้ที่สุดคือ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น  ซึ่งอยู่ห่างจากอำเภอหนองสองห้อง เป็นระยะทาง  ๒๒  กิโลเมตร  เส้นทางรถโดยสารประจำทาง มีดังนี้
Ø  รถโดยสารประจำทางมี  ๔  สาย  คือ
(๑)  สายเมืองพล-พยัคฆภูมิพิสัย-พุทไธสง 
(๒)  สายบ้านไผ่-หนองสองห้อง 
(๓)  สายเมืองพล-หนองสองห้อง-นาเชือก 
(๔)  สายหนองสองห้อง-บ้านใหม่ไชยพจน์-ประทาย-ชุมพวง 
Ø  รถโดยสารปรับอากาศ มี  ๒  สาย  คือ
(๑)  สายร้อยเอ็ด-กรุงเทพ
(๒)  สายพุทไธสง-กรุงเทพ

พื้นที่เขตเทศบาลตำบลหนองสองห้อง
          เทศบาลตำบลหนองสองห้อง  มีพื้นที่รับผิดชอบ  ๓.๒  ตารางกิโลเมตร  พื้นที่ส่วนใหญ่ถูกใช้ไปกับการตั้งบ้านเรือน, ตลาด, ร้านค้าและสถานที่ราชการต่าง ๆ ไม่มีพื้นที่ทำการเกษตรในเขตเทศบาล  ลักษณะดิน  หรือสภาพดินทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย อุ้มน้ำน้อยมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ  แหล่งน้ำที่สำคัญ แบ่งออกเป็น ๒  ประเภท คือ 

  1.  แหล่งน้ำตามธรรมชาติ  คือ หนองน้ำหนองสองห้อง มีพื้นที่ประมาณ  ๓๐๐  ไร่ อยู่บริเวณ

ทิศใต้ของเทศบาล ซึ่งประชาชนในเขตเทศบาลได้ใช้ประโยชน์โดยการอุปโภค

  1.  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น  คือ  ทางการประปาส่วนภูมิภาค  (สำนักงานประปาเมืองพล)              

ได้ให้บริการประปาแก่ประชาชนในเขตเทศบาล โดยการนำน้ำจากหนองน้ำหนองสองห้องมาทำเป็นระบบการประปาที่ได้มาตรฐานสำหรับใช้อุปโภค-บริโภค

 

 

เทศบาลตำบลหนองสองห้อง   9 ม.16 ถนนสองห้อง - นาเชือก ตำบลหนองสองห้อง    
อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190  
เบอร์โทรศัพท์ 043 - 491106 เบอร์แฟกส์ 043 - 491602

https://www.facebook.com/tassabantambonnongsonghong/