ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ถิรทัฬหกุล
นายกเทศมนตรี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/08/2015
ปรับปรุง 25/06/2022
สถิติผู้เข้าชม 1554520
Page Views 2452998
 
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์
วิสัยทัศน์

พัฒนาเมืองให้น่าอยู่  คู่เศรษฐกิจ  สู่มาตรฐานชีวิตที่ดียุทธศาสตร์
 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ประเพณีและวัฒนธรรม
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนให้มั่นคงและพอเพียง
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
เชิงธรรมะและธรรมชาติ
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพองค์กรเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรในการบริหารราชการ
ท้องถิ่น
 
เป้าประสงค์
๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ก่สร้างถนน ปรับปรุง
บำรุงรักษาถนนทั้งสายหลักและสายรอง และท่อระบายน้ำให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงการส่งเสริมความมั่นคงและ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน หน่วยกู้ชีพงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๒. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการจัดการศึกษา การกีฬา และนันทนาการ ส่งเสริมทำนุบำรุงด้านศาสนา
วัฒนธรรม อนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
๓. การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
๔. ส่งเสริมสาธารณสุขสุขภาพอนามัยการควบคุมป้องกันโรค และการดูแลผู้สูงอายุ เด็ก ผู้พิการ
ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึง
๕. พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมะ
และธรรมชาติ
๖. พัฒนาการบริหารจัดการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ให้ปฏิบัติงานบริการประชาชนรวดเร็ว
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การมีส่วนร่วมของประชาชน ออกเยี่ยมประชาชนเพื่อรับฟังปัญหาและความ
ต้องการของประชาชน จัดทำประชาคมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและแก้ไขปัญหา
ของชุมชน

ที่มา : แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ของเทศบาลตำบลหนองสองห้อง 

 

 

เทศบาลตำบลหนองสองห้อง   9 ม.16 ถนนสองห้อง - นาเชือก ตำบลหนองสองห้อง    
อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190  
เบอร์โทรศัพท์ 043 - 491106 เบอร์แฟกส์ 043 - 491602

https://www.facebook.com/tassabantambonnongsonghong/