การบริหารงาน
แผนการดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน
การให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
039 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561 - 2565)
Adobe Acrobat Document แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561 - 2565)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 549.81 KB
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561 - 2564)
Adobe Acrobat Document แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561 - 2564)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.72 MB
ประกาศเทศบาลตำบลหนองสองห้อง เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
Adobe Acrobat Document ประกาศเทศบาลตำบลหนองสองห้อง เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 315.29 KB
 

 

เทศบาลตำบลหนองสองห้อง   9 ม.16 ถนนสองห้อง - นาเชือก ตำบลหนองสองห้อง    
อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190  
เบอร์โทรศัพท์ 043 - 491106 เบอร์แฟกส์ 043 - 491602

https://www.facebook.com/tassabantambonnongsonghong/