การบริหารงาน
แผนการดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน
การให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
04 : แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565


แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565
ผ 2แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 264.5 KB  
ผ 1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.46 KB  
ส่วนที่1-3แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 138.42 KB  
สารบัญแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 55.16 KB  
ปกแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.52 KB  
ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 JPEG Image ขนาดไฟล์ 423.21 KB  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565
ผ 2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 260.86 KB  
ผ 1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.47 KB  
ส่วนที่1-3แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 257.58 KB  
สารบัญแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 54.96 KB  
ปกแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.36 KB  
ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 JPEG Image ขนาดไฟล์ 427.25 KB  

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570


แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
ส่วนที่ 4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 330.08 KB  
รายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 283.34 KB  
ส่วนที่ 1-3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 728.98 KB  
คำนำ สารบัญ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 115.57 KB  
ปกแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 403.47 KB  
ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) JPEG Image ขนาดไฟล์ 470.16 KB  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2565
Adobe Acrobat Document แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 438.34 KB
 

 

เทศบาลตำบลหนองสองห้อง   9 ม.16 ถนนสองห้อง - นาเชือก ตำบลหนองสองห้อง    
อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190  
เบอร์โทรศัพท์ 043 - 491106 เบอร์แฟกส์ 043 - 491602

https://www.facebook.com/tassabantambonnongsonghong/